Adatkezelési tájékoztató2018-06-26T05:40:39+00:00

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Bóna Zoltán  (lakcím: 6237 Kecel, Vörösmarty 32.) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatosan

továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Érintett a Kapcsolat oldalon található üzenetküldő form esetében a jelölőnégyzet (checkbox) bepipálásával adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást, illetve elektronikus úton vagy postai úton történő kapcsolatfelvétellel. Ebben az esetben az Adatkezelő a tőle telhető leggyorsabb módon tudomására hozza az Érintett részére jelen adatkezelési tájákoztatót.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, kapcsolattartás.

4. Kezelt adatok köre:

A kapcsolat formon a következő személyes adatok adhatóak meg: vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám. Amennyiben az érintett az üzenetben egyéb személyes adatokat közül, úgy azt a Adatkezelő az érintett értesítését követően törli.

Postai levélküldemény esetén: vezetéknév, utónév, cím. Amennyiben az érintett az üzenetben egyéb személyes adatokat közül, úgy azt a Adatkezelő az érintett értesítését követően törli.

Elektronikus levél (e-mail) esetén: vezetéknév, utónév, e-mail cím. Amennyiben az érintett az üzenetben egyéb személyes adatokat közül, úgy azt a Adatkezelő az érintett értesítését követően törli.

Az Adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez, számlázáshoz a számviteli törvényben leírtaknak megfelelően további adatokat kezel, ezek a számlázási adatok. Ezen adatokat kizárólag a számviteli törvényben előírtak teljesítéséhez kezeli, nem használja fel más célra.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a kezelt adatok körének megfelelően a következőképpen alakul:

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás esetén a vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 5 hónap.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja:

Az Érintett az Adatkezelő weboldalán található űrlapok kitöltésével, postai vagy elektronikus levélben történő rögzítéssel, vagy egyéb módon közli a személyes adatait az Adatkezelővel.

Az Érintett személyes adataihoz a következők férnek hozzá, figyelembe véve azt a tényt, hogy az Érintett személyes adatait a különböző adatkezelési céloknak megfelelően külön vannak kezelve:

 • Adatkezelő munkatársai
 • Adatfeldolgozó munkatársai
 • Egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén
 • Hatóságok, ha törvényileg kötelezendően átadandó adatokról van szó

7. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását, mint tárhely szolgáltatást: Dobsa Tibor egyéni vállalkozó (székhely: 6800. Hódmezővásárhely, Róka utca 26), valamint Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Az Adatkezelő az internetes honlapján SSL megoldást használ, amelyet biztonságilag kritikus kommunikációknál, például fizetési tranzakcióknál és felhasználói jelszavas bejelentkezések esetén használnak.

9. Az Érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2 Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

9.3 Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

9.5 Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek céljából.

9.6 Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7 Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Jogorvoslat

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: [email protected]

11. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.